ทดสอบ

 
 
 
     
 
 
สมาชิกที่ตรวจสอบพบมีรายชื่อในรายงานเงินปันผลค้างจ่าย
รายชื่อสมาชิกที่มีเงินปันผลค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2554-2561
ประกาศ เรื่องการขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2562
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบเพื่อจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชย ประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี 2561
ประกาศรับสมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ประกาศการขอรับทุนการศึกษาเพื่อบุตรของสมาชิก ประจำปี 2561
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การจัดทำและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560-มีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
 
 
 
   
 
ภาพกิจกรรมวันซักซ้อมเลือกตั้งผู้แทน
 
   
 
ภาพกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. และ สส.ชสอ.
 
   
 
ภาพกิจกรรมการสัมมนาตัวแทนหักเงิน
 
   
 
กิจกรรมวันประชุมใหญ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
 
   
 
กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
. . .
 
เน„เธ—โ€เน„เธˆเธเธฃยƒCเธญเธ‡เธฃโ€˜เน‰โ€ฆย เน„ยเธˆเธชยเนƒเธ“เธŒ
ออมทรัพย์
2.40 %

ออมทรัพย์พิเศษ

2.90 %
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อชีวิตพอเพียง
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสมาชิก
3.40 %
2.40 %
สามัญ
7.75 %
ฉุกเฉิน
7.75 %
หัวข้อการให้บริการ