1 มี.ค. รับเงินกู้โดยไม่ประสงค์โอนเข้าบัญชีต้องจ่ายค่าเช็ค 15 บาท
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด Date: 2012-03-08 16:12:35
IP: 58.8.50.16
 
 
   

ตามที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้สามัญเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกผู้กู้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยสมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคารรายละ  5  บาท 

ซึ่งที่ผ่านมาสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้เดือนละ  2 - 4 ครั้ง  ประมาณ  1,500 - 2,500  ราย  ปรากฏว่า

มีสมาชิกบางรายไม่ไปลงนามในหนังสือเงินกู้สามัญและหนังสือค้ำประกันตามเวลาที่สหกรณ์นัดหมาย  ทำให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ไม่ได้ เมื่อผู้กู้ไปลงนามในภายหลัง

สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้เป็นเช็คทันทีที่ลงนามครบ ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ายเป็นค่าซื้อเช็ค  ฉบับละ  15  บาท

     สหกรณ์พิจารณาแล้วไม่เป็นธรรมกับสมาชิกผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเองรายละ  5  บาท  แต่สหกรณ์ต้องจ่ายค่าเช็คให้รายละ  15  บาท

     เพื่อความเป็นธรรม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  จึงมีมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2553

เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2553  เห็นชอบให้สหกรณ์เก็บเงินค่าซื้อเช็คจากสมาชิกผู้รับ

เงินกู้เป็นเช็ค  รายละ  15  บาท 

 

     ทั้งนี้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2553  เป็นต้นไป